General Conditions

General Conditions

I. IDENTIFICATIE VAN AGC GLASS EUROPE

Dit is een website van AGC Glass Europe NV, vennootschap naar Belgisch recht (hieronder "AGC Glass Europe" genoemd), die zowel bij de btw-administratie als de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0413.638.187 ingeschreven is.

Dit is ons postadres: Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium,

tel: +32 (0)2 409 30 00,

e-mail: glass.communications@agc.com

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot en het gebruik van deze website van AGC Glass Europe zijn onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en aan de heersende wetgeving.

 • A. TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

  AGC Glass Europe zorgt ervoor dat zijn diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk zijn.

  AGC Glass Europe kan de toegang echter onderbreken, bijvoorbeeld om de website te onderhouden of bij te werken, of voor elke andere reden, onder andere van technische aard.

 • B. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  AGC Glass Europe is in geen geval aansprakelijk voor de in punt A vermelde onderbrekingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de gebruiker of voor elke derde.

  AGC Glass Europe garandeert op geen enkele manier dat de informatie die op deze website wordt gegeven, exact of actueel is.

  AGC Glass Europe is niet aansprakelijk voor de schade of voor elk tijdelijk of permanent incident aan de gegevens of het informaticamateriaal van de gebruiker tijdens zijn toegang tot de website, bij het navigeren door de pagina's ervan of meer algemeen bij het verzenden van de computerbestanden en –programma's die op de hardware van de ontvanger de website vormen. AGC Glass Europe is meer bepaald niet aansprakelijk voor het eventueel verzenden van virussen via zijn website.

  AGC Glass Europe is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet-geoorloofd binnendringen van zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. De onderneming wijst elke aansprakelijkheid af, ondere andere voor inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien. AGC Glass Europe zet echter alle nuttige middelen in om ongeoorloofde inbraak te voorkomen.

 • C. INTELLECTUELE EIGENDOM

  De structuur, de layout en alle elementen die opgenomen zijn in deze website zijn beschermd, ten gunste van AGC Glass Europe en/of zijn eventuele leveranciers of partners, meer bepaald door de wetten op (i) de auteursrechten en de naburige rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma's en (iii) de databases. De gebruiker gaat de verbintenis aan om de rechten van AGC Glass Europe en/of zijn eventuele leveranciers of partners niet te schenden.

  Namen van andere producten of bedrijven die op deze website worden vermeld, kunnen merken van hun respectieve eigenaars zijn. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze website wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder de schriftelijke of voorafgaande toestemming van AGC Glass Europe.

 • D. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

  Voor de webruimten buiten het domein van deze website en meer bepaald voor de webruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze website, zijn uitsluitend de houders van deze webruimten aansprakelijk.

  AGC Glass Europe kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links houdt bijgevolg geen goedkeuring in door AGC Glass Europe van de elementen die deze webruimten uitmaken.

  AGC Glass Europe wijst derhalve alle aansprakelijkheid van de hand, ondere andere met betrekking tot het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die voorkomen op of verspreid worden door deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan.

III. PRIVACY

 • Over deze Policy

  • Deze Privacy Policy ("Policy") legt uit hoe we (zoals hierna gedefinieerd) informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens") verzamelen, delen en gebruiken wanneer u ("u" of "uw") onze website www.homeglassmatch.be gebruikt (de "Website").
  • Deze Policy bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens die we verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.
  • AGC neemt de naleving van haar privacy verplichtingen ernstig. Daarom hebben we deze Policy opgesteld, die de standaarden beschrijft die AGC toepast om uw Persoonsgegevens te beschermen.
  • Voor de toepassing van deze Policy, treedt AGC Glass Europe NV met maatschappelijke zetel aan de avenue Jean Monnet 4 te 1348 Louvain-la-Neuve en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR) onder het nummer 0413.638.187 en met BTW-nummer 0413.638.187 ("AGC", "ons", "we", of "onze") op als verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die verzameld worden via de Website. Als verwerkingsverantwoordelijke, is AGC verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
  • Neem alstublieft de tijd om deze Policy aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve contact op te nemen met ISM office via AGC.ISM.Office@agc.com en/of de Website eigenaar via Glass.Communications@agc.com.
 • Welke Persoonsgegevens verzamelt AGC en waarom?

  • De categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, en de redenen waarvoor we deze verwerken, omvatten:

   Waarom we het verzamelen Categorieën van Persoonsgegevens Wettelijke basis
   Om het u mogelijk te maken om de functies die deze Website biedt, te gebruiken, met inbegrip van bv. de inschrijving op de nieuwsberichten, online applicaties, enz. Voornaam, familienaam, contactinformatie, met inbegrip van telefoonnummer, e-mail, adres, functie-/jobtitel, voorkeurtaal, in voorkomend geval (enkel online applicaties), geslacht. Toestemming
   Om u periodiek te informeren over onze producten en diensten via e-mail of andere types van berichten (SMS, enz.), in het bijzonder met de inschrijving op onze nieuwsberichten. Voornaam, familienaam, contactinformatie, e-mailadres, voorkeurtaal. Toestemming
   Om onze producten en diensten te verbeteren (opmaak van statistieken, marktanalyses, enz.) Voornaam, familienaam, contactinformatie, e-mailadres, voorkeurtaal. Toestemming
  • We kunnen ook bepaalde informatie automatisch van uw toestel verzamelen.

   Meer specifiek kan de informatie die we automatisch verzamelen informatie omvatten zoals uw IP adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browsertype, brede geografische locatie (bv. uw locatie op het niveau van een land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel gecommuniceerd heeft met onze Website, inclusief de pagina's die werden bezocht en de links waarop werd geklikt.

   Het verzamelen van deze informatie laat ons toe om beter te begrijpen wie de bezoekers zijn die onze Website bezoeken, vanwaar ze komen, en in welke inhoud op onze Website ze geïnteresseerd zijn. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en de relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.

   Bepaalde informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies of een gelijkaardige tracking technologie, zoals verder uitgelegd onder de titel "Cookies en gelijkaardige tracking technologie" die beschikbaar is www.agc-glass.eu/nl/wettelijke-informatie#cookies.

  • Van tijd tot tijd, kunnen we Persoonsgegevens die betrekking hebben op u van derde partijen ontvangen, inclusief bv. op handelsbeurzen, sectorconferenties, van vacaturewebsites, enz., maar enkel indien we nagegaan zijn of deze derde partijen ofwel uw toestemming hiervoor hebben of anderszins wettelijk toegelaten of verplicht zijn om uw Persoonsgegevens aan ons mee te delen.

   De categorieën van Persoonsgegevens die we van derde partijen verzamelen, omvatten contactgegevens, type bedrijfsactiviteit, enz. en we gebruiken deze Persoonsgegevens die we ontvangen van deze derde partijen om de juistheid van de gegevens die we over u hebben, in stand te houden en te verbeteren.

  • In het algemeen zullen we de Persoonsgegevens die we van u verzamelen enkel gebruiken voor de doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld (zoals voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) indien en in de gevallen waarin dit toegelaten is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals bv:

   • om de functies die deze Website aanbiedt, te verbeteren;
   • we kunnen in de toekomst uw persoonsgegevens verzamelen om andere gegevensdossiers die we over onze klanten te bewaren, aan te vullen, bv. Onze klantrelatiemanagementsystemen (CRM) en onze SAP-systemen, om beter te beantwoorden aan uw behoeften en u beter te bedienen (bv. uw bestellingen/opdrachten beter uit te voeren).
   • En zo verder.
 • Aan wie geeft AGC uw Persoonsgegevens door?

  • We kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers:

   • aan onze groepsvennootschappen voor doeleinden die overeenstemmen met deze Policy. We nemen voorzorgsmaatregelen om enkel toegang te verlenen tot Persoonsgegevens aan die medewerkers die een gerechtvaardigde zakelijke reden hebben om toegang te krijgen en die een contractueel verbod hebben om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde.
   • aan onze derde partijen verkopers, dienstverleners en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit kan onder meer de mededeling omvatten aan derde partijen verkopers en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, data analyse;
   • aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen;
   • aan onze auditoren, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken;
   • aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw Persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Policy;
   • aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben voor deze mededeling.
 • Hoe beschermen we uw privacy?

  • We zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Policy, als volgt:

   • Behoorlijkheid: We zullen uw Persoonsgegevens behoorlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet.
   • Doelbinding: We zullen uw Persoonsgegevens voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verwerken, en zullen deze niet verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
   • Proportionaliteit: We zullen uw Persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.
   • Juistheid van gegevens: We nemen passende maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn, en waar nodig, geactualiseerd worden. Het is echter ook uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo juist, volledig en actueel mogelijk worden bijgehouden door AGC onmiddellijk te informeren over elke wijziging of fout.
   • Gegevensbeveiliging: We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
   • Verwerkers: We kunnen derde partijen betrekken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor en ten behoeve van AGC. We verplichten zulke verwerkers om de Persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en te handelen en om passende stappen te ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.
   • Internationale doorgifte van gegevens: Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschilt van de wetgeving van uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming kan bieden).

    Meer specifiek bevinden onze servers zich in de Europese Economische Ruimte en zijn onze groepsvennootschappen en derde partijen dienstverleners en partners wereldwijd actief, ook in de Russische Federatie, Japan, de Verenigde Staten, enz. Dit betekent dat wanneer we uw Persoonsgegevens verzamelen, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen.

    We hebben echter passende waarborgen genomen om te vereisen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met deze Policy. Deze omvatten het implementeren van een intra-groep overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens (de "Intra-Groep Data Transfer Umbrella Overeenkomst") gebaseerd op de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van Persoonsgegevens tussen onze groepsvennootschappen, die vereist dat alle groepsvennootschappen de Persoonsgegevens die zij verwerken van de EEA in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming beschermen.

    Onze Intra-Groep Data Transfer Umbrella Overeenkomst kan op verzoek bezorgd worden. We hebben gelijkaardige passende waarborgen geïmplementeerd met onze derde partijen dienstverleners en partners.

   • Gegevensbewaring: We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daartoe een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben (bijvoorbeeld, om de dienst die u hebt verzocht te leveren of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

    Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien het voorgaande niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw Persoonsgegevens opgeslagen werden in back-up archieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is.

 • Uw rechten betreffende gegevensbescherming

  • U beschikt over de volgende rechten betreffende gegevensbescherming:

   • Indien u toegang wenst te krijgen tot uw Persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, actualiseren of om de verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan u dit op gelijk welk ogenblik doen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com of door uw AGC contactpersoon te contacteren.
   • Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com of door uw AGC contactpersoon te contacteren.
   • Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.
   • U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "uitschrijven" of "afmelden" link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).
   • Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)
  • We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.
 • Koppelingen naar andere websites

  • De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en uitgebaat worden door derde partijen. Deze websites hebben hun eigen privacy beleid en we raden u aan om deze te raadplegen daar het gebruik van Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites hieraan onderworpen zal zijn.

   We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden en het gebruik van zulke websites is op uw eigen risico.

 • Wijzigingen aan deze Policy

  • Deze Policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Policy zouden wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. Indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze Policy. U kunt zien wanneer deze Policy voor het laatst werd gewijzigd, door de "laatst gewijzigd op" datum te bekijken die bovenaan deze Policy wordt getoond.

IV. GEBRUIK VAN COOKIES

 • 1. Over deze Policy

  • Deze Cookie Policy ("Policy") legt uit hoe AGC en haar groepsentiteiten (gezamenlijk “AGC”, "wij", "ons" en "onze") gebruik maken van cookies en gelijkaardige technologieën om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt op www.agc-glass.eu ("Website"). Het legt uit wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, alsook uw rechten om ons gebruik ervan te beheren.
  • Neem alstublieft de tijd om deze Policy grondig te lezen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve onze ISM office te contacteren via AGC.ISM.Office@agc.com.
 • 2. Wat zijn cookies?

  • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt door eigenaars van websites om hun websites te laten werken, of om deze efficiënter te laten werken, alsook om informatie te rapporteren.
  • Cookies hebben veel verschillende functies, zoals u toelaten om efficiënt te navigeren tussen pagina's, het onthouden van uw voorkeuren, en in het algemeen, om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies kunnen eveneens helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.
  • Cookies die geplaatst worden door de eigenaar van de website (in dit geval, AGC) worden "eerste partijcookies" genoemd. Cookies die geplaatst worden door anderen dan de eigenaar van de website worden "derde partijcookies" genoemd. Derde partijcookies laten toe om eigenschappen of functionaliteiten van derde partijen beschikbaar te stellen op of via de website (bv. advertenties, interactieve content en analyses). De partijen die deze derde partijcookies plaatsen kunnen uw computer herkennen zowel wanneer u de website in kwestie bezoekt als wanneer u bepaalde andere websites bezoekt.
 • 3. Hoe lang worden cookies bewaard?

  • Cookies kunnen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven gedurende verschillende tijdspannes. Sommige cookies zijn "sessiecookies", wat betekent dat ze enkel bestaan wanneer uw website browser openstaat en automatisch verwijderd worden eens u uw browser sluit of de applicatie verlaat. Andere cookies zijn "permanente cookies", wat betekent dat ze blijven bestaan wanneer uw browser of applicatie gesloten is en door websites of applicaties gebruikt kunnen worden om uw computer te herkennen wanneer u later opnieuw uw browser of applicatie opent. De duur van de cookies die wij op onze Website gebruiken, wordt hieronder in de tabel gedetailleerd beschreven.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Domein Cookie Gebruikte cookies Levensduur
homeglassmatch.be glass_match_session Direct 2 uur
homeglassmatch.be cookie_consent Direct 1 jaar
homeglassmatch.be XSRF-TOKEN Direct 2 uur

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Domein Cookie Gebruikte cookies Levensduur
homeglassmatch.be _ga Direct 1 jaar
homeglassmatch.be _ga_VMWZ0707PL Direct 1 jaar

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Domein Cookie Gebruikte cookies Levensduur

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Domein Cookie Gebruikte cookies Levensduur
 • Wat met andere tracking technologieën, zoals web beacons?

  • Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. Van tijd tot tijd kunnen we andere, gelijkaardige technologieën gebruiken, zoals web beacons (soms "tracking pixels" of "clear gifs" genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificator bevatten die ons toelaten om te herkennen wanneer iemand onze Website heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hem of haar hebben gestuurd. Dit laat ons toe om, bijvoorbeeld, [het internetverkeer van gebruikers van de ene pagina op onze Website naar een andere te volgen, cookies aan te leveren of ermee te communiceren, te begrijpen of u naar onze Website bent gekomen vanop een online advertentie die getoond wordt op een derde partij website, de prestatie van onze Website te verbeteren, en om het succes te meten van e-mail marketing campagnes]. In veel gevallen zullen deze technologieën afhankelijk zijn van cookies om juist te kunnen functioneren, en dus zal het weigeren van cookies een effect hebben op hun werking.
 • Wat met gerichte reclame?

  • Derde partijen kunnen cookies bedienen op uw computer of mobiel apparaat om reclame te tonen via onze Website. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze Website of andere websites om relevante advertenties over goederen en diensten waarin u mogelijks geïnteresseerd bent te weergeven. Ze kunnen ook gebruik maken van technologie die gebruikt wordt om de doeltreffendheid van advertenties te meten. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van cookies of web beacons om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze Website en andere websites om relevante advertenties te tonen over goederen en diensten waarin u mogelijks geïnteresseerd bent. De informatie die door dit proces wordt verzameld laat ons of hen niet toe om uw naam, contactgegevens of andere persoonlijke identificeerbare gegevens te identificeren, tenzij u ervoor kiest om deze te verstrekken.
 • Hoe kan ik cookies controleren?

  • U beschikt over het recht om te beslissen of u cookies aanvaardt of weigert. U kan uw cookie voorkeuren uitoefenen door te klikken op de relevante opt-out links die opgenomen zijn in het tabblad voor de privacy-instellingen op uw scherm. De opt-out voorkeur is 30 dagen geldig. Na deze periode kan u uw beslissing omkeren.
  • U kunt uw web browser instellingen instellen of wijzigen om cookies te aanvaarden of te weigeren. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan u nog steeds onze Website gebruiken al kan uw toegang tot bepaalde functionaliteiten en delen van onze Website beperkt worden. Aangezien de middelen waarmee u cookies kan weigeren via uw web browser instellingen verschillen van browser tot browser, dient u voor meer informatie het hulp menu van uw browser te raadplegen.
  • Daarenboven bieden de meeste advertentienetwerken u een mogelijkheid om u af te melden voor gerichte reclame. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen, gelieve http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com te raadplegen.
 • De cookies die in het verleden werden gestuurd

  • Indien u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we nog steeds informatie gebruiken die verzameld werd door deze cookies voordat de cookie werd uitgeschakeld. We zullen echter ophouden met informatie te verzamelen via de opted-out cookie.
 • Meer informatie over cookies

  • Voor verdere informatie over cookies, met inbegrip van uitleg over hoe cookies worden geplaatst op uw toestel, of hoe u deze kan beheren of verwijderen, raadpleeg http://www.allaboutcookies.org.
 • Wijzigingen aan deze Policy

  • Deze Policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Policy zouden wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. Indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze Policy.
  • U kunt zien wanneer deze Policy voor het laatst werd gewijzigd, door de "laatst gewijzigd op" datum te bekijken die bovenaan deze Policy wordt getoond.

V. BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

AGC Glass Europe behoudt zich het recht voor om in rechte op te treden wanneer de onderhavige voorwaarden worden geschonden, met het oog op het verkrijgen van een eventuele schadevergoeding.

Onder voorbehoud van de dwingende regels van het internationaal publiekrecht en privaatrecht die van toepassing zijn op de gebruiker, regelt het Belgisch recht de verhoudingen tussen AGC Glass Europe en de gebruiker.

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

AGC Glass Europe behoudt zich echter het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan elke internetgebruiker, onder andere wanneer de onderhavige voorwaarden evident worden geschonden door een internetgebruiker.

VI. ALLERLEI

Als enige bepaling uit de onderhavige voorwaarden niet geldig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn ten opzichte van de heersende wetgeving, dan zal ervan worden uitgegaan dat deze ongeldige of niet uitvoerbare bepaling vervangen is door een geldige en uitvoerbare bepaling waarvan de draagwijdte de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert, terwijl alle andere bepalingen van het akkoord van kracht blijven.

De onderhavige bepalingen vormen het geheel van de overeenkomsten tussen de gebruiker en AGC GLASS EUROPE met betrekking tot deze website en zij annuleren en vervangen alle eerdere of tegenwoordige, elektronische, schriftelijke of mondelinge mededelingen en voorstellen met betrekking tot de onderhavige website, tussen de gebruiker en AGC Glass Europe.

Een gedrukte versie van de onderhavige bepalingen en van elke elektronisch afgeleverde waarschuwing zal in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot deze overeenkomst worden aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden opgemaakt en bewaard.

AGC Glass Europe behoudt zich het recht voor om de formulering, voorwaarden en waarschuwingen op grond waarvan deze website wordt aangeboden, te wijzigen.